Monday, July 25, 2011

'Ang dula bilang panitikan at ang dula bilang pagtatanghal'

Playwright Carlo Pacolor Garcia takes off from what I had written about his Virgin Labfest 7 entry, Isang Gabi Bago Magbukas ang ‘Portrait of the Artist as Filipino’ ni Nick Joaquin, to initiate a discussion on what he considers to be important distinctions between the play as written and the play as staged. Money quote:

Kung ang proseso ng pagsusulat ay isang uri ng pag-angkin, ang proseso ng pagsasaentablado ay gayundin. Sa Virgin Labfest, sampu ng iba pang mga produksiyong akin nang nasalihan, itinuturing ko itong napakahalagang ugnayang hindi maaaring isantabi, isang ‘di maaaring ipagwalang-bahalang ritwal tungo sa layuning makapagtanghal; akin pa nga itong magalak na inaanyayahan. Ngunit sa kasong ito, nais ko, bilang isang taong nagdesisyon nang ilaan ang kanyang buhay sa paglikha at sa pagtunghay nitong maganap, na ipanukala at kumiling sa prinsipyo’t estetika na ang proseso (kolaborasyon) ang nagtatakda ng pagkakabuklod ng panitikan (dula) at pagtatanghal, ngunit (!) hanggang do’n lamang ‘to’t sa huli nasa magkabilang dulo pa rin ang dula bilang panitikan at ang dula bilang pagtatanghal.

S’yanga, lagi’t lagi kong sinususugan ang binanggit ni Priscilla Legasto na ang teatro ang pinakamakapanlipunang uri ng sining, at sa pagbibigay-diin ko sa pagkakaiba ng dula bilang panitikan at bilang pagtatanghal ay maaaring kinatatalo ko ang katangian niyang ito, ngunit (!), sa tingin ko’y wala itong kaso: May pagsipat ang direktor at artista (entablado) na unabes naman talaga’y kaiba sa mandudula (papel) at sa pinakapunto pa lang nito, ang katunayang kontradiksiyon, nagkakaroon na ng linangan, ang potensiyal ng kolaborasyon tungo sa iisang tunguhin, sa iisang vision na dulot ng nasabing pagkakaiba (tunggalian). Sa mga nakaraan kong Virgin Labfest bilang isang mandudula, ang linangang iyon ay may sadyang kalinawan; sa Isang Gabi, hindi gaano—marahil sa ‘kin na ring aktibong pagpili na ‘wag makialam; marahil sa kagustuhan na ring makita ang kahihinatnan ng ‘di pakikialam. Kaya ba ito ang kinalabasan?


The rest of his manifesto called Paggigiit here.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web